Zajišťuje povinná školení pro řidiče osobních vozidel - tzv. referenty.

Připravíme pro vaše zaměstnance školení na klíč podle Vašeho zadání přímo v prostorách zaměstnavatele.

Školení řidičů referentů je školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu profesního školení.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů referentů vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí motorové vozidlo v souvislosti s výkonem práce. V praxi se jedná například o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit  vozidlo v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.“ V § 349 odst. 1) jsou výše uvedené právní a ostatní předpisy blíže specifikovány. Jedná se mimo jiné o dopravní předpisy. Mezi dopravní předpisy patří zejména zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky, dále nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, nařízení vlády č. 589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

V případě tohoto školení se Zákoník práce z hlediska obsahu a rozsahu školení a ověření znalostí neodvolává na žádný jiný právní předpis, podle kterého by toto školení mělo být prováděno. Bude záležet pouze na zaměstnavateli, v jakém rozsahu a obsahu vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnancem zabezpečí provedení jeho školení. Pokud se týká periodicity, potom analogicky se zákonem č. 247/2000 Sb., by školení mělo probíhat 1x za rok. Provedení školení musí být prokazatelně zadokumentováno.

CENA: 200,- Kč/os.